REGULAMIN KOMPLEKSU LODOWISK wraz z Aneksem do Regulaminu kompleksu lodowisk w okresie stanu epidemii COVID-19.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 13/2019

Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o. o. z dnia 01.10.2019 r.

 

REGULAMIN KOMPLEKSU LODOWISK

Strzelecka 24/26

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

I. Część ogólna

 1. Kompleks lodowisk (w dalszej części regulaminu zwany Obiektem) stanowi tor do jazdy szybkiej na lodzie oraz lodowisko wewnętrzne i jest ogólnodostępnym obiektem miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządzanym przez Tomaszowskie Centrum Sportu sp. z o. o. (zwanym dalej Administratorem).
 2. Kompleks lodowisk jest czynny zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Prezesa Spółki, dostępnym na stronie internetowej kompleksu lodowisk oraz na terenie obiektu przy ul. Strzeleckiej 24/26 w Tomaszowie Mazowieckim.
 3. W przypadku organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów sportowych lub innych wydarzeń Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania
  z Obiektu.
 4. Powierzchnia tafli toru do jazdy szybkiej na lodzie wynosi 5000m2 i może przebywać na niej maksymalnie jednorazowo do ok. 299 osób, natomiast powierzchnia lodowiska wewnętrznego wynosi 1800m2 i może przebywać na niej maksymalnie do ok. 200 osób
 5. Administrator zastrzega możliwość wydzielania albo zamknięcia określonych stref toru lodowego lub lodowiska wewnętrznego w przypadku odbywania się imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów sportowych, zajęć grup zorganizowanych lub innych wydarzeń powodujących brak dostępu do tych części przez korzystających z lodowiska.
 6. Przed wejściem na teren Obiektu osoby korzystające powinny zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz ściśle do niego stosować.
 7. Osoby korzystające z Obiektu zobowiązane są stosować się do zaleceń i komunikatów pracowników Administratora lub innych osób upoważnionych.
 8. Osoby naruszające porządek publiczny i niestosujące się do postanowień regulaminu będą usuwane z Obiektu bez prawa zwrotu wcześniej wniesionych opłat niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 9. W Obiekcie obowiązuje zakaz:

1) używania kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z Obiektu. Używanie ww. przedmiotów dozwolone jest jedynie w ramach zajęć grup zorganizowanych, podczas zajęć zamkniętych po uzyskaniu zgody kierownictwa Obiektu i pod warunkiem uprzedniego zamontowania odpowiednich dla sportu hokejowego band oraz wyłącznie w części wydzielonej dla tego celu;

2) używania łyżew „panczenowych” w czasie trwania ślizgawki publicznej dla indywidualnych użytkowników, poza czasem przeznaczonym na zajęcia/treningi sportowe dla zawodników;

3) poruszania się poza strefami do tego wyznaczonymi w szczególności w czasie trwania ślizgawki publicznej dla indywidualnych użytkowników oraz ich opiekunów;

4) fotografowania i filmowania do celów komercyjnych bez zgody kierownictwa obiektu;

5) wnoszenia i zażywania używek i środków odurzających;

6) wnoszenia i spożywania alkoholu (nie dotyczy organizacji imprez lub innych wydarzeń na podstawie udzielenia odrębnej zgody);

7) palenia tytoniu;

8) wnoszenia broni, amunicji, środków wybuchowych, substancji żrących, cuchnących, niebezpiecznych w tym łatwopalnych oraz uciążliwych;

9) używania urządzeń elektronicznych na torze do jazdy szybkiej oraz lodowisku wewnętrznym;

10) jazdy na łyżwach z plecakiem;

11) przebywania na torze do jazdy szybkiej oraz lodowisku wewnętrznym w innym obuwiu niż przeznaczone do jazdy na lodzie;

12) chodzenia na łyżwach poza miejscami wyłożonymi wykładzinami gumowymi;

13) siadania na bandach i materacach ochronnych, wchodzenia na tor do jazdy szybkiej oraz lodowisko wewnętrzne poza miejscami wyznaczonymi;

14) spożywania jedzenia i napojów na torze do jazdy szybkiej oraz lodowisku wewnętrznym;

15) niszczenia toru do jazdy szybkiej oraz lodowiska wewnętrznego;

16) niszczenia urządzeń i sprzętu, zaśmiecania i brudzenia Obiektu;

17) stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla korzystających m.in.: jazdy pod prąd, potrącania
i podcinania, urządzania wyścigów, skoków, gwałtownych hamowań, niebezpiecznych zabaw;

18) wprowadzania zwierząt;

19) jazdy z dziećmi na rękach;

20) przebywania na torze do jazdy szybkiej oraz lodowisku wewnętrznym osób nieupoważnionych w trakcie przeprowadzania przez obsługę obiektu regeneracji tafli lodowej.

 

 1. Ubranie wierzchnie oraz obuwie zewnętrzne należy pozostawić w szatni. Zasady korzystania
  z szatni opisane są w części V Regulaminu.
 2. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

 

II. Odpłatność

12. Opłata za korzystanie z Obiektu pobierana jest z góry za czas przebywania według obowiązującego cennika lub zasad określonych w umowach. Za pobyt krótszy opłata nie jest zwracana.

13. Kasy biletowe obiektu funkcjonują na pół godziny przed rozpoczęciem każdej ślizgawki publicznej.

14. Kasy biletowe Obiektu podczas ślizgawek publicznych zamykane są na 15 minut po zakończeniu trwania każdej ślizgawki publicznej.

15. Pozostałe opłaty za korzystanie z Obiektu regulowane są w cenniku dostępnym w Recepcji Spółki, która czynna jest w godzinach od 8.00-21.00.

 

III. Zasady korzystania

 1. Do wejścia na teren i korzystania z Obiektu uprawnione są jedynie osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli przez cały czas przebywania.
 2. Osoby korzystają z kompleksu na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 3. Z Obiektu korzystać mogą amatorsko lub zawodniczo osoby uprawiające łyżwiarstwo oraz wyposażone w buty z łyżwami.
 4. Z Obiektu korzystać mogą:

1) kluby sportowe i inne podmioty pod nadzorem trenerów/instruktorów;

2) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli/instruktorów/opiekunów;

3) placówki oświatowe pod nadzorem nauczycieli/instruktorów/opiekunów;

4) stowarzyszenia społeczne i fundacje;

5) zakłady pracy;

6) osoby fizyczne;

7) dzieci do lat 10 wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby dorosłej.

 1. Zakaz korzystania z lodowisk mają osoby:

1) będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

2) zachowujące się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych korzystających.

 1. Wstęp na tor do jazdy szybkiej oraz lodowisko wewnętrzne może być czasowo wstrzymany
  w przypadku osiągnięcia górnego limitu osób korzystających z Obiektu.
 2. Korzystający z Obiektu zobowiązani są do:

1) opuszczenia toru do jazdy szybkiej oraz lodowiska wewnętrznego niezwłocznie po zakończeniu trwania ślizgawek i treningów zawodniczych;

2) zachowania nakazanego kierunku jazdy;

3) zachowania szczególnej ostrożności przy wejściu/wyjściu na /z toru do jazdy szybkiej oraz lodowiska wewnętrznego.

 1. Dzieci w wieku do lat 10 mogą korzystać z kompleksu lodowisk wyłącznie pod opieką rodziców, pełnoletnich opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych bądź innych osób pełnoletnich upoważnionych przez ww. Osoby po uprzednim nabyciu biletu wstępu zarówno przez dzieci jak i rodziców, pełnoletnich opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych bądź innych osób pełnoletnich upoważnionych przez ww. Osoby.
 2. Dla bezpieczeństwa i maksymalnej ochrony ciała szczególnie u dzieci i młodzieży zaleca się jazdę w kaskach ochronnych, osłonach ochronnych na stawy łokciowe i kolanowe.
 3. Zaleca się szczególną ostrożność osobom noszącym okulary korekcyjne i szkła kontaktowe. Korzystanie z nich w trakcie jazdy na lodzie odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność korzystającego.
 4. Z toru do jazdy szybkiej oraz lodowiska wewnętrznego mogą korzystać osoby niemające przeciwwskazań zdrowotnych do rekreacyjnej jazdy na łyżwach.
 5. Korzystający wyrażają zgodę na utrwalenie oraz nieodpłatne, nieograniczone czasowo wykorzystanie przez Administratora wizerunku utrwalonego podczas odbywanych w Obiekcie treningów, zajęć sportowych i innych wydarzeń.

Wyrażam zgodę na wykorzystania mojego wizerunku w formie fotografii (cyfrowej lub analogowej) oraz filmu, na stronach internetowych prowadzonych przez Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka z o.o. oraz na profilach społecznościowych takich jak w szczególności Facebook, Instagram, YouTube tejże spółki, w celu promocji Spółki i obiektu Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim, a także innych wydarzeń odbywających się na obszarze tego obiektu.

 

IV. Nadzór i odpowiedzialność

28. Za zorganizowane zajęcia grupowe odpowiedzialność ponoszą opiekunowie grupy, natomiast za realizację treningów łyżwiarzy szybkich ponoszą pełną odpowiedzialność trenerzy/instruktorzy poszczególnych grup treningowych.

29. Ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa ponosi osoba korzystająca z lodowisk.

30. Osoby korzystające z Obiektu zobowiązane są podporządkować się do komunikatów i poleceń służb porządkowych i pracowników obsługi.

31. W przypadku wystąpienia niepokojących zmian samopoczucia, osoba korzystająca powinna przerwać pobyt na tafli i powiadomić obsługę Obiektu.

32. Oznakowany punkt udzielania pierwszej pomocy przed medycznej znajduje się przy wejściu na lodowisku pokój P.0.12.

33. O wszelkich zagrożeniach oraz uszkodzeniach wpływających na bezpieczeństwo korzystających z Obiektu należy niezwłocznie poinformować pracowników obsługi.

34. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia i sprzętu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie.

35. Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Obiektu, Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Torby, paczki i inne rzeczy pozostawione w miejscach do tego nie przeznaczonych bez nadzoru właścicieli będą niezwłocznie usuwane. Osoba pozostawiająca takie rzeczy poniesie wszelkie koszty związane z ich usunięciem.

36. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić pracowników obsługi.

37. Prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie reklam, ogłoszeń bądź prowadzenie akcji promocyjnych na terenie Obiektu wymaga formalnego zgłoszenia do Administratora
i uzyskania jego uprzedniej zgody na piśmie pod rygorem nieważności.

 

V. Regulamin szatni

38. Na terenie Obiektu znajdują się szatnie, z której korzystać mogą wszyscy korzystającym, w tym grupy zorganizowane

39. Szatnia jest czynna w godzinach otwarcia Obiektu.

40. W szatni przechowywane są okrycia wierzchnie i obuwie zewnętrzne przez okres korzystania
z Obiektu. Korzystający zobowiązani są po zakończeniu korzystania z Obiektu zabrać wszystkie swoje rzeczy i zwrócić kluczyk do szafki.

41. Administrator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzeczy pozostawione w zamkniętych szafkach. Zagubienie kluczyka zwalnia Administratora z odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
w otwartych szatniach i na wieszakach.

42. Klucze do szafek w szatniach dostępne są w wypożyczalni. Za wydanie klucza pobierana jest opłata i kaucja.

43. W szatni, w tym także w zamykanych szafkach, nie wolno pozostawiać przedmiotów wartościowych, m. in.: pieniędzy, biżuterii i kosztowności innego rodzaju, sprzętu elektronicznego, w szczególności: komputerów przenośnych, aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych, zegarków itp.

44. Pozostawienie przedmiotów określonych w poprzednim punkcie stanowi naruszenie Regulaminu. Osoba pozostawiająca takie przedmioty czyni to na własne ryzyko
i odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przedmiotów pozostawionych na terenie Obiektu, w szatni w tym także w zamykanych szafkach.

45. Zagubienie kluczyka wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości
25 złotych w celu pokrycia kosztów wymiany zamka.

46. Administrator każdego dnia po zakończeniu działania Obiektu opróżnia wszystkie szatnie
i znajdujące się w nich szafki. Za rzeczy pozostawione Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Odbiór rzeczy pozostawionych nastąpi w recepcji Obiektu.

47. Za pozostawienie rzeczy w zamykanych szafkach w szatni i niezwrócenie kluczyka w dniu jego pobrania Administrator pobiera opłatę dodatkową w kwocie 10 zł.

 

VI. Przepisy porządkowe i końcowe

48. Skargi i wnioski należy składać w recepcji Tomaszowskiego Centrum Sportu sp. z o. o.
bądź tel. (57) 638 58 85 w godz.8.00-16.00 jak również pocztą e-mail: kontakt@arenalodowa.pl.

49. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu nie będą uwzględnione.

50. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Prezes zarządu Tomaszowskiego Centrum Sportu sp. z o.o.

51. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

52. Niniejszy regulamin zostanie opublikowany poprzez jego wywieszenie w Obiekcie oraz na stronie internetowej Administratora.

 

 

 

Tomaszów Mazowiecki dnia 12.09.2019 r.                 

 

Załącznik do Uchwały nr 7

Zarządu Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o. z dnia 19.10.2020r.

 

Aneks do Regulaminu kompleksu lodowisk w okresie stanu epidemii COVID-19.

 W czasie stanu epidemii COVID-19 – uczestnicy zajęć sportowych odbywających się w Arenie lodowej zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do poniższych regulacji.

 1. Wymagania sanitarne przed rozpoczęciem zajęć sportowych.
 2. Przy wejściu na Arenę Lodową każdy uczestnik ma obowiązek zachowania dystansu pomiędzy osobami (min. 2 metry).
 3. Przy wejściu na Arenę Lodową każdy jest zobowiązany do dokonania obowiązkowej dezynfekcji rąk.
 4. Przy wejściu na Arenę Lodową każdy jest zobowiązany posiadać zasłonięte usta i nos do czasu rozpoczęcia zajęć sportowych.
 5. Każdy uczestnik zajęć sportowych jest zobowiązany przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania higienicznych środków ostrożności i zachowaniu maksymalnie możliwych odległości od siebie.
 6. Każdy uczestnik zajęć sportowych jest zobowiązany stosować się do ogłoszeń zarządcy Areny Lodowej ogłaszanych przez spikera, czy też przekazywanych w innej formie, zarówno przed rozpoczęciem zajęć jak i w trakcie.
 7. Wymagania sanitarne przed rozpoczęciem i w trakcie zajęć sportowych.
 8. Wszyscy zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, opiekunowie mają obowiązek do czasu wejścia na tor lodowy posiadać zasłonięte usta i nos.
 9. Wszyscy zawodnicy, którzy prowadzą rozgrzewkę w ćwiczeniach biegowych mają prawo w tym czasie mieć odsłonięte usta i nos.
 10. Podczas wejścia na tor lodowy wszyscy są zobowiązani posiadać zasłonięte usta i nos.
 11. Zawodnicy, którzy rozpoczynają trening w pozycji łyżwiarskiej, mogą mieć odsłonięte usta i nos i wykonywać ćwiczenia bez zakrycia twarzy.
 12. Po zakończonym odcinku jazdy na łyżwach wszyscy zawodnicy mają obowiązek mieć zasłonięte usta i nos.
 13. Wszyscy trenerzy/instruktorzy/opiekunowie w trakcie zajęć sportowych zarówno na śródtorzu jak i na lodzie w pozycji stojącej mają obowiązek mieć zasłonięte usta i nos.

III. Wymagania sanitarne po zakończonych zajęciach sportowych.

 1. Po zakończonych zajęciach sportowych każdy ma obowiązek zachowania dystansu pomiędzy osobami (min. 2 metry).
 2. Po zejściu z toru lodowego każdy jest zobowiązany do dokonania obowiązkowej dezynfekcji rąk.
 3. Poruszanie się po obiekcie Areny Lodowej jest możliwe wyłącznie z zasłoniętymi ustami
  i nosem.

 

 1. Odpowiedzialność
 2. Każdy uczestnik oraz trener/instruktor/opiekun biorący udział w zajęciach sportowych, wchodząc do Areny Lodowej robi to z własnej woli, potwierdza, że akceptuje i jest świadomy ryzyka, związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 i zrzeka się ewentualnych roszczeń w stosunku do zarządcy Areny Lodowej z tego tytułu.
 3. Zarządca Areny Lodowej upoważniony jest do kontrolowania przestrzegania zapisów niniejszego Aneksu do Regulaminu i podejmowania decyzji odnośnie obecności poszczególnych osób w Arenie Lodowej nie stosujących się do powyższych wytycznych,
  w tym do odmowy wstępu osobom/usuwania z Areny Lodowej osób, które nie przestrzegają zaleceń dotyczących stosowania higienicznych środków ostrożności lub nie zachowują maksymalnie możliwych odległości od siebie/.
 4. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych zobowiązane są do niezwłocznego informowania służb porządkowych o każdym przypadku naruszenia zasad sanitarnych określonych niniejszym Regulaminem.
 5. Osoby poddane kwarantannie, osoby u których stwierdzono zarażenie wirusem SARS-CoV-2, lub osoby co do których może zachodzić takie uzasadnione podejrzenie obowiązane są do powstrzymania się od wzięcia udziału w zajęciach sportowych.
 6. Postanowienia końcowe
 7. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać się na oficjalnej stronie internetowej Tomaszowskiego Centrum Sportu sp. z o.o. www.arenalodowa.pl. oraz w recepcji obiektu. Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej oraz w recepcji obiektu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, utrwalenie i odtworzenie przez osoby uczestniczące w zajęciach sportowych. Uważa się, że osoby biorące udział w zajęciach sportowych zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptują jego treść bez zastrzeżeń.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 9. Tomaszowskie Centrum Sportu sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w szczególności w wypadku zmiany przepisów prawa, albo jeżeli służyć to będzie usprawnieniu przeprowadzania zajęć sportowych w szczególnym reżimie sanitarnym.

 

Tomaszów Mazowiecki, 19 października 2020 r.

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE