Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o.

Wstęp Deklaracji

Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do arenalodowa.pl strony internetowej Tomaszowskiego Centrum Sportu Sp. z o.o..

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-14.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne:
- niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, żadne z nich nie są z audiodeskrypcją,
- część dokumentów PDF i plików nie jest dostępna cyfrowo lub nie jest dostępna cyfrowo w całości,
- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Wyłączenia:
- dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne oraz filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-14.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Witek, iwitek@arenalodowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 692 351 446. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

- wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
- wystąpić z żądaniem udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:
- dane osoby zgłaszającej żądanie,
- wskazanie, o którą stronę internetową lub który jej element chodzi
- wskazanie preferowanego sposobu kontaktowania się i przedstawienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu
Zgłoszone żądania bądź skargi powinny być rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, odpowiedź powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem/skargą. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. http://rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Areny Lodowej w Tomaszowie Maz., ul. Strzelecka 24/26
Główna część obiektu – Arena Lodowa - jest to część jednokondygnacyjna.
Dla odwiedzających do budynku jest jedno wejście główne i max. 4 poboczne – wszystkie z parteru i wszystkie od ul. Strzeleckiej od strony południowej. Wejścia dla pracowników technicznych oraz wjazd dla wozów transmisyjnych i pojazdów uprzywilejowanych zlokalizowane są od strony północno – zachodniej.
Mimo informacji o zakazie wprowadzania psów widocznym na szybie wejścia głównego zapewniona jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym (zgodnie z artykułem20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze na parterze oraz I piętrze, kawiarnia, przestrzeń przy trybunach oraz śródtorze. Barierą są drzwi, które nie otwierają się automatycznie. W budynku jest jedna winda. Winda nie posiada wszystkich rozwiązań służących osobom niepełnosprawnym (np. nakładki i oznaczenia dla osób niewidomych).
Z uwagi na bezpieczeństwo regulamin korzystania z lodowiska zabrania przebywania na torze do jazdy szybkiej oraz lodowisku wewnętrznym w innym obuwiu niż przeznaczone do jazdy na lodzie oraz używania kijów i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z obiektu. Osobom poruszającym się na wózkach lub o kulach rekomenduje się skorzystanie z innych ofert obiektu.
W centralnej części budynku, na powierzchni niespełna 200 m2, wykonano kondygnację podziemną przeznaczoną na potrzeby szatni. W ramach kondygnacji podziemnej poprowadzono również łącznik komunikacyjny pod torem łyżwiarskim. Ta przestrzeń nie jest jednak przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Alternatywnym sposobem dostania się na tor łyżwiarski czy tzw. śródtorze jest przejście po betonie (przez tor wrotkarski) poza sezonem lub na specjalnie wyłożonej macie ochraniającej lód w okresie mrożenia toru.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji budynku, po jednej na parterze i na I piętrze budynku. Obie toalety podpięte są pod system monitorowania.
Dla osób niepełnosprawnych dostępne są 2 miejsca parkingowe znajdujące się na tylnym parkingu są od strony północno – zachodniej.
W obiekcie zainstalowany jest zintegrowany system nagłośnienia DSO, który służy do przesyłania mowy lub innych sygnałów audio bezpośrednio ze źródeł dźwięku (mikrofon lub system nagłośnienia). System DSO daje możliwość m.in. rozgłaszania z komunikatów głosowych do poszczególnych stref obiektu na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie.
Liczba mebli stacjonarnych (zainstalowanych na stałe) jest minimalizowana, dzięki czemu pracownicy w razie potrzeby mogą łatwo przeorganizować przestrzeń.
Ciągi komunikacyjne są uporządkowane, tj. niezastawione meblami, przyborami do sprzątania, kwietnikami i gablotami.
Bandy wokół lodowisk mają wysokość 100cm, co nie ogranicza widoczności osobom poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W holu głównym wyświetlane są duże, kontrastowe grafiki o wysokiej jakości (w wersji cyfrowej i papierowej) z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:
W budynku nie funkcjonuje obszar kontroli ani nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille . 
W holu głównym wejściowym budynku po lewej stronie od wejścia znajdują się kasy, gdzie odbywa się bieżąca obsługa klientów. Barierę ochronną między klientem a pracownikiem stanowi szyba z pleksi, a ułatwieniem jest dzwonek, który służy do wezwania pracownika w przypadku jego tymczasowej nieobecności.
W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce skorzystać z usług obiektu, pracownik obiektu po określeniu potrzeby, realizuje ją, bądź zawiadamia inną, odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną. Pracownik merytorycznie realizujący obsługę wykonuje czynności przy wydzielonym stanowisku w holu na parterze budynku. Po załatwieniu sprawy, pracownik obiektu służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu obiektu. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych, osób z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych osób, które zgłaszają taką potrzebę.
Na chwilę obecną w budynku nie ma możliwości bezpośredniego skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się proszone są o kontakt mailowy na adres: kontakt@arenalodowa.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o., ul. Strzelecka 24/26 m, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Zgłoszenie uzasadnionej prośby o możliwość tłumaczenia na język migowy zostanie rozpatrzone.

Informacje dodatkowe
Aktualna strona internetowa www.arenalodowa.pl jest w trakcie przebudowy. Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.
Spółka przewiduje możliwość zatrudnienia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Obiekt dysponuje odpowiednio dużą przestrzenią, aby zapewnić bezpieczne poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego czy kul. W razie konieczności obiekt dysponuje miejscem do przechowywania specjalistycznego sprzętu wspomagającego i różnych pomocy dydaktycznych oraz pomieszczeniami komfortowymi (z komfortem ciepła, z leżankami, bez pogłosu echa, z wentylacją zapewniającą wysoki poziom tlenu w celu uniknięcia senności lub dyskomfortu). Szare, stonowane kolory ścian obiektu mogą działać kojąco.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE